Tải phần mềmCác bộ cài NxFilter phiên bản mới nhất

06/02/2020, nxfilter-4.3.5.6.exe, [mirror] – 33.81M | changelog
06/02/2020, nxfilter-4.3.5.6.deb, [mirror] – 33.22M | changelog
06/02/2020, nxfilter-4.3.5.6.zip, [mirror] – 33.56M | changelog
08/01/2020, nxcloud-4.3.5.5.exe – 35.1M | changelog
08/01/2020, nxcloud-4.3.5.5.zip – 34.9M | changelog
06/02/2020, nxrelay-2.6.1.exe – 21.6M | changelog
60/02/2020, nxrelay-2.6.1.zip – 4.7M | changelog

* Gói cài đặt RPM, tải bộ cài RPM bởi Rob Asher
* Docker images, tải Docker Images bởi Charles Gunzelmen
* OpenJDK cho Windows và macOS, AdoptOpenJDK

Các bộ cài phần mềm agent phiên bản mới nhất

05/09/2018, cxlogon-win-1.0.2.msi – 2.3M | changelog
24/12/2019, cxlogon-mac-1.0.3.pkg – 1.1M | changelog
03/02/2020, nxproxy-1.0.2-win.exe – 23.9M | changelog
03/02/2020, nxproxy-1.0.2-mac.pkg – 3.8M | changelog
05/09/2018, nxupdate-9.0.3.exe – 1.4M | changelog
19/07/2019, nxmapper-4.0.7.exe – 1.4M | changelog
21/08/2015, nxlogon-1.0-p1.zip – 103K
21/6/2018, vxlogon-1.2.zip – 811B

Khi cập nhật NxFilter từ các phiên bản cũ

  1. Tắt NxFilter.
  2. Ghi đè các file trong thư mục NxFilter đã được cài đặt trong Windows.
  3. Khởi động lại NxFilter

* NxFilter giữ các file cấu hình trong file DB riêng biệt, vì thế bạn sẽ không mất các cấu hình sau khi cập nhật NxFilter.