Bản quyền

Chính sách bản quyền

Chúng tôi có hai kiểu bản quyền, một cho NxFilter v4 và một cho NxFilter v3.

NxFilter v4 có thể sử dụng cho bất kỳ mục đích nào bao gồm thương mại mà không cần phải có bản quyền của chúng tôi. Bạn có thể xây dựng một sản phẩm riêng dựa trên nó và có thể đặt tên mới cho sản phẩm và phân phối. Bản quyền này đang được cấp cho NxFilter v4, NxCloud, NxClient, NxUpdate, NxMapper, NxLogon, NxRelay.

NxFilter v3 chỉ sử dụng cho mục đích phi thương mại, bạn không được sử dụng NxFilter v3 cho bất kỳ mục đích thương mại nào và cũng không được phân phối nó với bất kỳ thay đổi nào.

Bản quyền cho NxFilter v4, NxCloud, NxClient, NxUpdate, NxMapper, NxLogon, NxRelay
Bản quyền cho NxFilter v3

* Chúng tôi đặt NxBlock, NxForward ở dạng phần mềm mã nguồn mở với MIT licence.